Blog

Bạn có thể tạo Blog bằng tab [Blog].

Click "Write a new post" để tạo một bài viết mới cho blog của bạn.

Ở chế độ mặc định, một bải viết sẽ được thiết lập là "Draft". Vì thế bạn phải đổi trạng thái của bài viết thành "Public" để mọi người có thể đọc được bài viết đó.

 

Lưu ý: Để hiển thị danh sách blog, bạn phải tạo phần tử "Hiển thị blog".

<< Chưa có bài viết nào được chia sẻ trên trang >>